Όροι & Προϋποθέσεις Xρήσης

Καλώς ήλθατε στο HotMarket!

 1. Εισαγωγή

1.1. Οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης (στο εξής «οι Όροι») διέπουν τη σχέση σας με τον ιστότοπο https://hot.market/ (στο εξής «ο Ιστότοπος» ή «το HotMarket»), που παρέχεται από την εταιρεία «HOT.MARKET ECOMMERCE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (διακριτικός τίτλος «HOT.MARKET IKE»), η οποία εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής επί της Λεωφ. Συγγρού αριθ. 189, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 157096801000 και Α.Φ.Μ. 801449767 (εφεξής «η Εταιρεία», «εμείς», «εμάς», «μας»). Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών με αριθμό μητρώου Ε.Μ.Ε.Α.Π.Ε.Ε. 051901 και στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών με αριθμό μητρώου Μ.Ε.Ν.Ο. 066487.

 

1.2. Στους παρόντες Όρους, οι αναφορές «εσείς», «εσάς», «σας», «χρήστης», «επισκέπτης» εννοούν, αν δεν διευκρινίζεται κάτι άλλο, κάθε επισκέπτη/τρια ή/και κάθε χρήστη/τρια και Πελάτη (βλ. υπό 2.7) του HotMarket με οποιονδήποτε τρόπο.

 

1.3. Η επίσκεψη στον Ιστότοπό μας ή/και η χρήση αυτού υπόκειται στους παρόντες Όρους, όπως ισχύουν κάθε χρονική στιγμή, και προϋποθέτει την αποδοχή τους από εσάς και τη συμμόρφωσή σας με αυτούς. Οι Όροι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ του HotMarket και κάθε προσώπου που επισκέπτεται τον Ιστότοπο ή/και κάνει χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

 

1.4. Η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του Ιστοτόπου δηλώνει ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους Όρους, την Πολιτική Ακύρωσης Εντολών Αγοράς & Επιστροφών Προϊόντων, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies της Εταιρείας, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

 

1.5. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Ακύρωσης Εντολών Αγοράς & Επιστροφών Προϊόντων, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies της Εταιρείας, όπως περιγράφονται στη συνέχεια. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των Όρων ή/και των προαναφερόμενων Πολιτικών μας, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του HotMarket.

 

1.6. Οι Όροι και οι Πολιτικές μας μπορεί να αναθεωρούνται μονομερώς από εμάς και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή. Σας παρακαλούμε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους και τις Πολιτικές μας για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστοτόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους σας, αποδοχή των ως άνω Όρων και Πολιτικών μας.

 

 1. Ορισμοί

 

2.1. HotMarket είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα που αναπτύχθηκε και παρέχεται από την Εταιρεία με σκοπό αφ’ ενός την ενημέρωση των χρηστών και των Πελατών (βλ. υπό 2.6) για Προϊόντα (βλ. υπό 2.7) παραγωγής ή/και εμπορίας διαφόρων τρίτων Προμηθευτών (βλ. υπό 2.8) και, αφ’ ετέρου, την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών Προϊόντων διαφόρων Προμηθευτών από χρήστες/Πελάτες με τη διαμεσολάβηση της Εταιρείας και σε εκτέλεση αντίστοιχων Εντολών Αγοράς (βλ. υπό 2.3) των εν λόγω χρηστών/Πελατών.

 

2.2. Έκθεση Ποιότητας Προϊόντος ή Έκθεση είναι η αναλυτική περιγραφή των στοιχείων Προϊόντος που διατίθεται στο HotMarket (όπως: ειδική ποικιλία, χρώμα, σχήμα, μέγεθος, βάρος, πληροφορίες καλλιέργειας, χρόνος σποράς και συγκομιδής, τρόπος αποθήκευσης, συσκευασίας κ.α.), συνοδευόμενη από φωτογραφίες του Προϊόντος αυτού. Η Έκθεση, συντάσσεται από εξειδικευμένη ομάδα του HotMarket σύμφωνα με στοιχεία που έχει δηλώσει και χορηγήσει στο HotMarket ο Προμηθευτής, επικαιροποιείται πριν την αποστολή των Προϊόντων στον Πελάτη και αποτελεί τη βάση της Σύμβασης και της αντίστοιχης συναλλαγής τού Πελάτη με το HotMarket, ώστε το Προϊόν που παραλαμβάνει ο Πελάτης να έχει ακριβώς εκείνες τις προδιαγραφές που επιθυμεί.

 

2.3. Εντολή Αγοράς είναι μια ηλεκτρονική παραγγελία που δημιουργείται από έναν Πελάτη και αναφέρει το/τα Προϊόν/-ντα που επιθυμεί να αγοράσει με τη διαμεσολάβηση του HotMarket, καθώς και τα προσδιοριστικά στοιχεία, την ποσότητα και τη συμφωνηθείσα τιμή αυτού/-των. Η Εντολή Αγοράς χρησιμοποιείται από το HotMarket για τον έλεγχο της διαθεσιμότητας του/των Προϊόντος/-ντων  της κατά περίπτωση Εντολής Αγοράς από τρίτους Προμηθευτές. Η δημιουργία της Εντολής Αγοράς αποτελεί το πρώτο βήμα για τη διαδικασία αγοράς Προϊόντος/-ντων τρίτου Προμηθευτή με τη διαμεσολάβηση του HotMarket.

 

2.4. Εταιρεία είναι η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «HOT.MARKET E-COMMERCE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (διακριτικός τίτλος «HOT.MARKET IKE»), η οποία εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής επί της Λεωφ. Συγγρού αριθ. 189, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 157096801000 και Α.Φ.Μ. 801449767, αριθμό μητρώου Ε.Μ.Ε.Α.Π.Ε.Ε. 051901 και αριθμό μητρώου Μ.Ε.Ν.Ο. 066487.

 

2.5. Λογαριασμός είναι το προφίλ ενός χρήστη/Πελάτη που δημιουργείται από τον ίδιο για πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών διαμεσολάβησης του HotMarket.

 

2.6. Πελάτης/–ες είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο ή προμηθεύεται μεγάλες ποσότητες αγροτικών προϊόντων για τις ανάγκες λειτουργίας και εξυπηρέτησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας (π.χ. ξενοδοχειακές μονάδες κ.α.) και χρησιμοποιεί τη διαμεσολάβηση του  HotMarket για την αγορά Προϊόντος/-ων.

 

2.7. Προϊόν/-ντα είναι αγροτικό-ά προϊόν/-ντα διαφόρων ειδών, ποικιλιών, τιμών και τοποθεσιών προέλευσης, το/τα οποίο/-α το HotMarket αναζητά και εντοπίζει  (ανά την Ελλάδα ή/και το εξωτερικό) από διάφορους Προμηθευτές με σκοπό την προβολή και τη διάθεσή του/τους στους Πελάτες με τη διαμεσολάβηση του HotMarket κατόπιν σχετικής/-ών Εντολής/-ών Αγοράς των εν λόγω Πελατών.

 

2.8. Προμηθευτής/-ες είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δραστηριοποιείται στον κλάδο των αγροτικών προϊόντων σε πρωιμότερο έναντι του HotMarket στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ. παραγωγός, μεγάλος εισαγωγέας, εμπορικός αντιπρόσωπος, διανομέας κ.λπ.) και του/των οποίου/-ων Προϊόντα διατίθενται σε Πελάτες με τη διαμεσολάβηση του HotMarket.

 

2.9. Σύμβαση είναι η συμφωνία που συνάπτεται στο HotMarket μεταξύ της Εταιρείας και του εκάστοτε Πελάτη για την προμήθεια Προϊόντος/-ντων σε Πελάτη/-ες με τη διαμεσολάβηση της Εταιρείας βάσει αντίστοιχης Εντολής Αγοράς αυτού/-των.

 

 1. Δικαιώματα και άδεια χρήσης

 

3.1. Με την επιφύλαξη αποδοχής από τους χρήστες των παρόντων Όρων, η Εταιρεία προσφέρει στον χρήστη μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη εξουσιοδοτημένη, ανακλητή και μη μεταβιβάσιμη άδεια για πρόσβαση στο HotMarket με τον προσωπικό του εξοπλισμό, αποκλειστικά με σκοπό τη χρήση των υπηρεσιών του HotMarket και για πρόσβαση και χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, πληροφοριών και σχετικού υλικού που μπορεί να διατεθεί μέσω των υπηρεσιών του HotMarket. Τυχόν δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά σε αυτούς τους Όρους διατηρούνται από την Εταιρεία.

 

3.2. Όλα τα δικαιώματα στο HotMarket ανήκουν και παραμένουν στην ιδιοκτησία της Εταιρείας ή/και των δικαιοπαρόχων της. Ούτε αυτοί οι Όροι, ούτε η χρήση των υπηρεσιών του HotMarket παρέχουν στον χρήστη δικαιώματα: (α) επί ή σε σχέση με τις υπηρεσίες, εκτός από την περιορισμένη άδεια που έχει παρασχεθεί παραπάνω. ή (β) χρησιμοποίησης ή, με οποιονδήποτε τρόπο, αναφοράς του ονόματος της Εταιρείας ή, κατά περίπτωση, των δικαιοπαρόχων ή αδειοδοτών της, των λογοτύπων, των ονομάτων προϊόντων και υπηρεσιών, εμπορικών σημάτων ή άλλων διακριτικών γνωρισμάτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας.

 

3.3. Ο χρήστης δεν έχει εξουσιοδότηση: (α) να αφαιρέσει οποιαδήποτε ένδειξη πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε εμπορικού σήματος ή άλλων κειμένων που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε χώρου των υπηρεσιών του HotMarket, (β) αναπαραγωγής, τροποποίησης, εκτέλεσης παραγώγων έργων, καταστροφής, άδειας, ενοικίασης, πώλησης, μεταπώλησης, μεταβίβασης, προβολής ή δημόσιας εκτέλεσης, μετάδοσης, μετάδοσης ή άλλης εκμετάλλευσης των υπηρεσιών του HotMarket, εκτός αν άλλως ρητά επιτρέπεται και στον βαθμό που ρητά επιτρέπεται από την Εταιρεία, (γ) να αποσυναρμολογεί, να αναστρέφει μηχανικά ή να αποσυναρμολογεί το HotMarket, (δ) να δημιουργεί συνδέσμους ή να πλαισιώνει οποιοδήποτε μέρος του HotMarket, (ε) να δημιουργεί ή εκκινεί οποιαδήποτε προγράμματα ή σενάρια για λήψη, ευρετηρίαση, συλλογή ή εξαγωγή δεδομένων από οποιοδήποτε μέρος του HotMarket, ή αδικαιολόγητα να υπερφορτώνει ή/και εμποδίζει τη λειτουργία και/ή της λειτουργικότητα του HotMarket, (στ) να προσπαθήσει να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο HotMarket ή να βλάψει οποιαδήποτε πτυχή του Ιστοτόπου ή των συστημάτων ή των δικτύων του.

 

 1. Προϋποθέσεις χρήσης και λειτουργίας του HotMarket

 

4.1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις πρόσβασης;

 

 1. Για να επισκεφθείτε το HotMarket είναι απαραίτητη η αποδοχή των παρόντων Όρων, αλλά δεν απαιτείται να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διαμεσολαβητικές υπηρεσίες του HotMarket και να τις χρησιμοποιήσετε για την αγορά Προϊόντος/-ων, εκτός από την αποδοχή των παρόντων Όρων, είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό.
 2. Ο χρήστης πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών για να αποκτήσει Λογαριασμό.
 3. Η διαδικασία δημιουργίας ενός Λογαριασμού απαιτεί από τον χρήστη να συμπληρώσει ορισμένα προσωπικά και άλλα στοιχεία, π.χ. ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση email, στοιχεία πληρωμής, δεδομένα εταιρείας, μεταξύ άλλων.
 4. Το HotMarket επιτρέπει μόνο έναν Λογαριασμό ανά χρήστη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
 5. Κάθε χρήστης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του HotMarket εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα των πληροφοριών που υποβάλλει για την πρόσβαση στα περιεχόμενα και στις υπηρεσίες του Ιστοτόπου, οφείλει να ενημερώνει επιμελώς τον Ιστότοπο άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων, αλλά και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη. Εάν οι υποβληθείσες πληροφορίες αποδειχθούν ψευδείς, ελλιπείς ή ανεπίκαιρες, η Εταιρεία μπορεί να απενεργοποιήσει την πρόσβαση του χρήστη στο HotMarket.
 6. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για κάθε δραστηριότητα στον Λογαριασμό του και δεσμεύεται να διατηρεί πάντα την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα του <ονόματος χρήστη> και του <κωδικού πρόσβασης>.
 7. Ο χρήστης δεσμεύεται να ειδοποιήσει αμέσως το HotMarket εάν αντιληφθεί μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφάλειας που σχετίζεται με τον Λογαριασμό του.
 8. Ο χρήστης συμφωνεί ότι όλες οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω του Λογαριασμού του (συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς περιορισμό, της δημοσίευσης πληροφοριών σχετικά με Προμηθευτή ή/και Προϊόν ή/και υπηρεσίες του HotMarket, της επιλογής του κουμπιού αποδοχής τυχόν πρόσθετων όρων ή κανόνων, της εγγραφής ή της πραγματοποίησης πληρωμής για οποιαδήποτε υπηρεσία ή αγορά προϊόντων κ.λπ.) θα θεωρούνται εγκεκριμένες από αυτόν (τον χρήστη).
 9. Με τη δημιουργία του Λογαριασμού, ο χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης στο HotMarket και στις διαμεσολαβητικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

 

4.2. Πώς λειτουργεί;

 

 1. Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης/Πελάτης, αφού συνδεθεί στον Λογαριασμό του, μπορεί να υποβάλει στο HotMarket Εντολή Αγοράς, συμπληρώνοντας στο σχετικό πεδίο του Ιστοτόπου τα δεδομένα που ζητούνται για το κατά περίπτωση Προϊόν (π.χ. ποσότητα, είδος, επιθυμητός χρόνος παράδοσης, τρόπος παράδοσης/παραλαβής κ.α.) καθώς και τα στοιχεία πληρωμής του τιμήματος που αντιστοιχεί στο/στα Προϊόν/-ντα κάθε Εντολής Αγοράς.
 2. Με την υποβολή Εντολής Αγοράς όπως αναφέρεται πιο πάνω στην παράγραφο 1, το HotMarket αποστέλλει στον Πελάτη email επιβεβαίωσης λήψης της Εντολής Αγοράς και εν συνεχεία, πριν προβεί στην είσπραξη του τιμήματος, διενεργεί έλεγχο διαθεσιμότητας και εκ νέου ποιοτικό έλεγχο των Προϊόντων στα οποία αφορά η συγκεκριμένη Εντολή.
 3. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων που αναφέρονται πιο πάνω στην παράγραφο 2 και εφ’ όσον το/τα Προϊόν/-ντα της Εντολής Αγοράς πληροί τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που έχει θέσει ο Πελάτης στην Εντολή αυτή, το HotMarket αποστέλλει στον Πελάτη σχετικό προτιμολόγιο ή άλλο παρεμφερές έγγραφο που περιλαμβάνει τους όρους της Εντολής Αγοράς και τη όλης σχετικής Σύμβασης με την Εταιρεία και προχωρά στην ολοκλήρωση και επιβεβαίωση της συναλλαγής και στη διεκπεραίωση της σχετικής πληρωμής με τον τρόπο που έχει επιλέξει ο Πελάτης (π.χ. πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε λογαριασμό, paypal). Σε περίπτωση που το/τα Προϊόν/-ντα της Εντολής Αγοράς δεν πληροί όλες τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που έχει θέσει ο Πελάτης όπως προαναφέρθηκε, ο Πελάτης ενημερώνεται από το HotMarket για πιθανές εναλλακτικές λύσεις.
 4. Με την επιβεβαίωση της συναλλαγής όπως προαναφέρθηκε, συνάπτεται μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη η σχετική Σύμβαση για την κατά περίπτωση Εντολή Αγοράς. Η σύναψη της Σύμβασης οριοθετεί την έναρξη της διαδικασίας εκτέλεσης της Εντολής Αγοράς στην οποία αφορά, υπό τους όρους που συμφωνήθηκαν ως ανωτέρω. Η Σύμβαση ολοκληρώνεται με την αποστολή και παράδοση στον Πελάτη, ή –εάν το επιλέξει ο Πελάτης– την παραλαβή από τον Πελάτη του/των Προϊόντος/-ντων στα οποία αφορά η αντίστοιχη Σύμβαση.

 

4.3. Πώς δίνεται η Εντολή Αγοράς;

 

 1. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι είναι υπεύθυνος για την ανάγνωση και κατανόηση της Έκθεσης που προβάλλεται στο HotMarket σχετικά με οποιοδήποτε Προϊόν ενδιαφέροντός του, προτού υποβάλει Εντολή Αγοράς για το εν λόγω Προϊόν και πραγματοποιήσει την αγορά αυτή. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ζητεί με οποιονδήποτε τρόπο από το HotMarket προϊόν το οποίο δεν προβάλλεται στο HotMarket ή για το οποίο δεν προβάλλεται αντίστοιχη Έκθεση στο HotMarket, οφείλει ο ίδιος (ο Πελάτης) να προσδιορίσει γραπτώς όλα τα στοιχεία του προϊόντος ενδιαφέροντός του, αναλαμβάνοντας πλήρως κάθε σχετική ευθύνη.
 2. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι κατά την υποβολή μιας Εντολής Αγοράς για ένα ή περισσότερα Προϊόντα και με την αποδοχή από το HotMarket μιας τέτοιας Εντολής του Πελάτη, συνάπτεται μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη μια νομικά δεσμευτική Σύμβαση.
 3. Το HotMarket εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των Πελατών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή μη των Προϊόντων, τα οποία το HotMarket προμηθεύεται από διάφορους Προμηθευτές, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητά τους, αρχική ή επιγενόμενη.
 4. Το HotMarket καταβάλλει καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το εκάστοτε Προϊόν (χαρακτηριστικά, τιμές, κ.τ.λ.) που δηλώνει και χορηγεί στο HotMarket ο αντίστοιχος Προμηθευτής. Ωστόσο, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν λάθη, θα σας συνιστούσαμε πριν την οποιαδήποτε ολοκλήρωση αγοράς σας, να επικοινωνείτε μαζί μας σε περιπτώσεις που έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ή που οι τιμές ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του Προϊόντος είναι πέραν των συνηθισμένων και λογικών.

 

 

4.4. Ποια τιμή θα πληρώσει ο Πελάτης;

 

 1. Η οφειλόμενη τιμή για τα Προϊόντα που αγοράζει ο Πελάτης είναι η τιμή που εμφανίζεται στο HotMarket, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ και αναγράφεται στο σχετικό προτιμολόγιο ή άλλο παρεμφερές έγγραφο που αποστέλλεται στον Πελάτη όπως αναφέρεται ανωτέρω στην παρ. 4.2 υποπ. 3 των παρόντων Όρων. Η τιμή αυτή καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές που υποδεικνύει ο κατά περίπτωση Προμηθευτής και κάθε άλλη προϋπόθεση που ισχύει για την αγορά και πώληση του εκάστοτε Προϊόντος. Το κόστος των μεταφορικών αναγράφεται στο HotMarket ξεχωριστά, υπολογίζεται με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του κατά περίπτωση μεταφορέα και βαρύνει τον Πελάτη με εξαίρεση τις εξής περιπτώσεις: (α) παραλαβής των Προϊόντων από τον ίδιο τον Πελάτη από τον τόπο αποθήκευσης και (β) εάν παρέχεται η δυνατότητα, δωρεάν αποστολής των Προϊόντων απευθείας από τον Προμηθευτή στον Πελάτη.
 2. Το HotMarket επιφυλάσσεται του δικαιώματός του, να αναπροσαρμόζει τις τιμές στον Ιστότοπο, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει τους χρήστες/Πελάτες.

 

4.5. Ποια είναι η μέθοδος πληρωμής;

 

 1. Προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελεί πληρωμές στο HotMarket, ο Πελάτης πρέπει, κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού του, να εισαγάγει τις πληροφορίες που ζητούνται για τη δημιουργία του Λογαριασμού, μέσω του οποίου θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές για τα Προϊόντα που αγοράζει.
 2. Στο HotMarket διατίθενται οι εξής τρόποι πληρωμής:
 • Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός λογαριασμού: 006038149016537

IBAN: GR6901710380006038149016537

SWIFT(BIC) PIRBGRAA

Δικαιούχος: HOT.MARKET E-COMMERCE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σας παρακαλούμε στην αιτιολογία να αναφέρετε τον αριθμό προτιμολογίου, το ονοματεπώνυμο σας ή/και την επωνυμία της εταιρείας σας και έπειτα να μας στείλετε με email το καταθετήριο στο info@hotmarket.gr ή να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά στα 2109342221 / 6942961501 . Μόλις επιβεβαιώσουμε την πληρωμή θα προχωρήσουμε με την εκτέλεση της σχετικής παραγγελίας σας.

Όταν η κατάθεση γίνεται από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα Ελληνική ή ξένη τα τυχόν έξοδα συναλλαγής επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Πελάτη.

 • Πιστωτική κάρτα:

Μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express. Η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας γίνεται με την επιτυχή ολοκλήρωση της παραγγελίας σας στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της πιστωτικής σας κάρτας και όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας. Είναι σημαντικό να αναφέρετε απαραιτήτως ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και μια έγκυρη διεύθυνση email στα στοιχεία του Λογαριασμού σας για να έχουμε την δυνατότητα επικοινωνίας σε περίπτωση προβλήματος. Εάν η πιστωτική σας κάρτα δεν εγκριθεί από την τράπεζα σας, το HotMarket διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει την παραγγελία σας. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της Τράπεζας και στο πλαίσιο των σχετικών πρωτοκόλλων ασφαλείας αυτής.

 • Pay Pal:

Το Paypal αποτελεί έναν ασφαλή τρόπο πληρωμής ηλεκτρονικά με χρήση της πιστωτικής ή της χρεωστικής σας κάρτας και μια ιδανική λύση για διεθνής συναλλαγές. Τα οικονομικά σας στοιχεία δεν κοινοποιούνται στην Εταιρεία μας, παρά μόνο τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνση αποστολής. Δεν υπάρχουν χρεώσεις για την χρήση του, το paypal δεσμεύει το ποσό και μόνο της παραγγελίας σας και η χρέωση γίνεται όταν αυτή επιβεβαιωθεί από το HotMarket.

 1. Για να πραγματοποιήσει την πληρωμή, ο χρήστης/Πελάτης αποδέχεται ρητά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του HotMarket και του κατά περίπτωση παρόχου της πλατφόρμας πληρωμών.
 2. Για την καταβολή του τιμήματος που οφείλεται από τον Πελάτη σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στην παρ. 4.3 των Όρων, εκδίδεται και αποστέλλεται στον Πελάτη αντίστοιχο τιμολόγιο από την Εταιρεία.

 

4.6. Μεταφορά / Παράδοση Προϊόντων

 

 1. Ο τρόπος και τα μέσα μεταφοράς και παράδοσης των Προϊόντων επιλέγονται με κοινή συμφωνία του HotMarket και του Πελάτη. Σε όλες τις περιπτώσεις η μεταφορά, διακίνηση και παράδοση των Προϊόντων πρέπει να γίνεται με κατάλληλα μέσα και εκπαιδευμένους σε θέματα ασφαλείας και υγιεινής τροφίμων φορείς, ώστε όλα τα Προϊόντα να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση μέχρι την τελική τους παράδοση.

 

4.7. Υποχρεώσεις χρήστη

 

 1. Ο χρήστης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει, αντιγράψει, αναπαραγάγει, τροποποιήσει ή χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο του HotMarket.
 2. Ο χρήστης δεσμεύεται να μην διαβιβάσει σε τρίτους, ή να αποκαλύψει με άλλο τρόπο, ή να διανείμει ή να εμφανίσει δημόσια οποιοδήποτε περιεχόμενο του HotMarket χωρίς προηγούμενη και ρητή άδεια της Εταιρείας.
 3. Ο χρήστης δηλώνει ότι: (α) οι δραστηριότητες και οι συναλλαγές του που ασκούνται μέσω του HotMarket συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες, κανονισμούς και ισχύουσα νομοθεσία, (β) θα συμμορφώνεται με τη Σύμβαση και τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί μέσω του HotMarket, (γ) δεν θα πλαστοπροσωπεί οποιοδήποτε πρόσωπο ή άλλη οντότητα, ούτε θα παρουσιάσει παραπλανητικά τη σχέση του με οποιαδήποτε άλλη οντότητα.
 4. Σε περίπτωση παραβίασης ή πιθανής παραβίασης των Όρων, το HotMarket διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν θα έχει καμία υποχρέωση) να αποφασίσει εάν ο χρήστης πληροί τις απαιτήσεις αυτών των Όρων και μπορεί, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να διακόψει την πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη στο HotMarket.
 5. Οι όροι που ισχύουν για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/Πελάτη που ενδέχεται να συλλέγονται από την Εταιρεία, απευθείας ή μέσω του HotMarket, περιγράφονται λεπτομερώς στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που διατίθενται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Ιστοτόπου μας, που μπορείτε να δείτε εδώ.
 6. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την απόκτηση της απαραίτητης πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων προκειμένου να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που παρέχονται από το HotMarket. Εάν ο χρήστης έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιήσει το HotMarket από μια ασύρματη συσκευή ενδέχεται να ισχύουν τα τέλη και οι χρεώσεις του δικτύου δεδομένων και μηνυμάτων του κινητού εξοπλισμού του χρήστη, για την πληρωμή των οποίων υπεύθυνος είναι ο χρήστης. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την απόκτηση και ενημέρωση του εξοπλισμού ή των συσκευών που απαιτούνται για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών και οποιωνδήποτε ενημερώσεών τους. Οι υπηρεσίες του HotMarket ενδέχεται να υποστούν βλάβες ή/και καθυστερήσεις συνδεόμενες με τη χρήση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η Εταιρεία μας δεν εγγυάται τη λειτουργία του HotMarket ή ότι οι υπηρεσίες του HotMarket ή οποιοδήποτε μέρος αυτού θα λειτουργεί σε συγκεκριμένο εξοπλισμό ή συσκευή.

 

4.8. Ευθύνη της Εταιρείας και περιορισμός της ευθύνης

 

 1. Η Εταιρεία εγγυάται ότι νομιμοποιείται για τη λειτουργία της πλατφόρμας HotMarket.
 2. Ο χρήστης/Πελάτης είναι υπεύθυνος να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προϊόν ενδιαφέροντός του πριν την υποβολή μιας Εντολής Αγοράς και να ελέγξει την ποσότητα και ποιότητα των Προϊόντων πριν την οριστική παραλαβή τους. Το HotMarket δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω του Ιστοτόπου πληροφοριών.
 3. Ο χρήστης/Πελάτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες του Ιστοτόπου αποκλειστικά και μόνον με δική του πρωτοβουλία, αποδεχόμενος ότι αναλαμβάνει ταυτόχρονα και όλη την ευθύνη διασταύρωσης και επιβεβαίωσης των εν λόγω πληροφοριών. Το HotMarket δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης φύσεως εμπορικής συναλλαγής απευθείας μεταξύ του χρήστη/Πελάτη και οποιουδήποτε Προμηθευτή και δεν σημαίνει ότι εγκρίνει οποιαδήποτε άποψη που περιέχεται σε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη. Το HotMarket προβαίνει σε προσπάθεια διασφάλισης ότι τα σχόλια, οι απόψεις και οι κριτικές για τα Προϊόντα που πωλούνται μέσα από αυτό ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και είναι βάσιμα/-ες με βάση την ιστορικότητα των συναλλαγών στις οποίες αναφέρονται.
 4. Στον βαθμό που το HotMarket επιλέγει να προβεί σε επιστροφή χρημάτων σε έναν Πελάτη για Προϊόν που λήφθηκε από αυτόν, το HotMarket θα ειδοποιεί τον αντίστοιχο Προμηθευτή σχετικά με το συγκεκριμένο Προϊόν. Το HotMarket διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποιοδήποτε Προϊόν από τις ιστοσελίδες του, εάν το εν λόγω Προϊόν προκάλεσε την επιστροφή χρημάτων ή και για οποιονδήποτε άλλον λόγο.
 5. Tο HotMarket δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη απέναντι στους χρήστες/Πελάτες ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση που οι πληροφορίες που παρέχονται από χρήστες\ή τρίτους σε σχέση με προσωπικούς ή εμπορικούς λογαριασμούς είναι ελλιπείς, ανακριβείς, παραπλανητικές η απατηλές.
 6. Το HotMarket, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτού του Ιστοτόπου ή των περιεχομένων του ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το HotMarket είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.
 7. Το HotMarket δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη  για κάθε είδους σφάλματα και ιούς και για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του Ιστότοπου.
 8. Επιπλέον, το HotMarket δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια κερδών απορρέει από συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν εκτός του HotMarket, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που ενδέχεται να προέρχονται από το HotMarket αλλά πραγματοποιήθηκαν εκτός σύνδεσης ή εκτός του HotMarket. To HotMarket μπορεί αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση να προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριών, η δε παροχή αυτών μέσω της ιστοσελίδας δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με το HotMarket ή με τρίτους. Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχόμενων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και το HotMarket δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω του Ιστοτόπου πληροφοριών.
 9. Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες απαιτηθεί η χρήση κωδικού ασφαλείας (PIN) που χορηγείται από το HotMarket, έκαστος εκ των χρηστών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή του HotMarket από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του.
 10. Το HotMarket και οι χρήστες/Πελάτες έχουν σχέση πλήρους τεχνικής–επιχειρησιακής ανεξαρτησίας, χωρίς υποχρεώσεις αποκλειστικότητας ή οικονομικής εξάρτησης και δεν έχουν εξαρτημένη σχέση μεταξύ τους, ή οποιαδήποτε σχέση εργασίας, εταιρική σχέση, ένωση, ή οποιοδήποτε άλλο είδος σχέσης παρόμοιας φύσης.
 11. Προκειμένου να ανταποκριθεί στην εμπιστοσύνη και την προσδοκία του χρήστη/Πελάτη, το HotMarket λαμβάνει από τους Προμηθευτές των οποίων Προϊόντα διατίθενται στο HotMarket τη δέσμευσή τους να προμηθεύουν τα Προϊόντα κάθε επιβεβαιωμένης Εντολής Αγοράς με ακρίβεια, εντιμότητα και επιμέλεια, καθώς και να εκπληρώνουν όλες τις προδιαγραφές, απαιτήσεις ή προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε Εντολής Αγοράς, ιδίως δε να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από τον νόμο και όλους τους αρμόδιους κυβερνητικούς, ρυθμιστικούς και επιθεωρητικούς φορείς.
 12. To HotMarket δεν φέρει καμία ευθύνη για: (α) τυχόν ζημιά, τραυματισμό ή απώλεια που προκύπτει από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη που δημιουργήθηκε στις υπηρεσίες που παρέχονται από τo HotMarket, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αποτυχιών ή διακοπών στη λειτουργία του HotMarket και της αδυναμίας πρόσβασης στο HotMarket, (β) τυχόν ζημιά που μπορεί να προκληθεί από δυσλειτουργία του HotMarket, είτε από αστοχία υπολογιστή, ιούς, Trojans, ή κάτι που προκαλεί παρεμβολές στο σύστημα.
 13. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο HotMarket σχετικά με τα Προϊόντα παρέχονται από τους αντίστοιχους Προμηθευτές και, ως εκ τούτου, το HotMarket ουδεμία ευθύνη έχει για την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών και την ανταπόκριση των Προϊόντων σ’ αυτές.
 14. Το HotMarket μπορεί να διατίθεται, ή να είναι προσβάσιμο, στο πλαίσιο μιας υπηρεσίας τρίτου μέρους και περιεχομένου εκτός του ελέγχου της Εταιρείας. Ο χρήστης/Πελάτης αναγνωρίζει ότι η χρήση υπηρεσιών και περιεχομένου τρίτων ενδέχεται να υπόκειται στους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν είναι υπεύθυνη για τέτοιες υπηρεσίες και περιεχόμενο τρίτων. Επιπλέον, τυχόν τρίτοι δικαιούχοι της χρήσης του HotMarket δεν είναι μέρος της σχέσης μεταξύ του χρήστη/Πελάτη και της Εταιρείας. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες του HotMarket από τον χρήστη/Πελάτη, μέσω εξοπλισμού, υπηρεσιών ή/και περιεχομένου τρίτου μέρους υπόκειται στους όρους που ορίζονται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την υπηρεσία του τρίτου μέρους.

 

4.9. Κώδικας συμπεριφοράς – Τήρηση υγειονομικών, φορολογικών, αγορανομικών κ.λπ. διατάξεων

 

 1. Ως προϋπόθεση για την αγορά, προμήθεια, αποστολή και διακίνηση Προϊόντων μέσω του HotMarket με τη διαμεσολάβηση της Εταιρείας, ο Πελάτης πρέπει να συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους.
 2. Περαιτέρω, ο Πελάτης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει την όλη Σύμβαση και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση του Ιστοτόπου και σε σχέση με αυτόν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών.
 3. Το HotMarket δεσμεύεται να είναι σύννομο και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκ μέρους των Προμηθευτών ανελλιπή τήρηση των πάσης φύσεως υγειονομικών, φορολογικών και αγορανομικών διατάξεων που διέπουν τα Προϊόντα, για οποιαδήποτε παραβίαση των οποίων ευθύνονται αποκλειστικά και μόνον οι Προμηθευτές.
 4. Ο  Πελάτης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Ιστότοπο, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση αυτού και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, καθώς και στην παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης διέπει τον Πελάτη ως αγοραστή Προϊόντων από το HotMarket.
 5. Οι χρήστες του HotMarket δεσμεύονται ότι δεν θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού για την τέλεση αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με το ελληνικό ή άλλο εφαρμοστέο δίκαιο. Περαιτέρω, δεν θα αποστέλλουν, δημοσιεύουν ή μεταδίδουν μέσω του HotMarket περιεχόμενο που είναι παράνομο ή προσβλητικό ή βλαπτικό για το HotMarket ή/και για τους χρήστες του ή/και για οποιονδήποτε τρίτο.

4.10. Κριτική, απόψεις, σχόλια, παράπονα

 

 1. Το HotMarket παρέχει στους χρήστες/Πελάτες τη δυνατότητα να καταγράφουν και να μοιράζονται την κριτική, την άποψη, τα σχόλια ή τυχόν παράπονά τους σχετικά με Προϊόντα ή/και Προμηθευτές ή/και τα άρθρα που κατά καιρούς εμφανίζονται στον Ιστότοπο, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του HotMarket και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού. Παρ’ όλα αυτά το HotMarket διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύει περιεχόμενο που μπορεί να θεωρήσει υβριστικό, συκοφαντικό ή προσβλητικό για το HotMarket, τους συνεργάτες του, τους Προμηθευτές ή άλλους χρήστες του Ιστοτόπου. Σε περίπτωση παροχής ψευδών στοιχείων, το HotMarket διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών, καθώς και να τερματίσει τη συνεργασία με τον χρήστη.
 2. Οποιοδήποτε παράπονο χρήστη/Πελάτη πρέπει πάντα να απευθύνεται στην Εταιρεία μέσω των διαθέσιμων στο HotMarket μέσων, συγκεκριμένα στο email info@hotmarket.gr ή με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας επικοινωνίας. Το HotMarket θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη το συντομότερο δυνατό μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιήσει ο ίδιος (ο Πελάτης) για την διευθέτηση όποιου παραπόνου.
 3. Οι χρήστες/Πελάτες αναγνωρίζουν ότι δεν μπορούν να θεωρήσουν υπεύθυνη την Εταιρεία για τις αποφάσεις του εκάστοτε Προμηθευτή.

 

4.11. Αναστολή και ακύρωση Λογαριασμού

 1. Το HotMarket διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα που θα ορίσει, να ακυρώσει, κατά την κρίση του και όποτε το κρίνει απαραίτητο, τον Λογαριασμό κάθε χρήστη/Πελάτη που παραβιάζει ή, για τον οποίο υπάρχει υποψία παραβίασης, τώρα ή στο μέλλον, οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες Όρους ή/και τον νόμο, συγκεκριμένα σε περίπτωση ψευδών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται από τον χρήστη/Πελάτη.

 

4.12. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

 

 1. Όλος ο σχεδιασμός των ιστοσελίδων του Ιστοτόπου, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων, κάθε κείμενο ή εικόνα ή σήμα, είναι καταχωρημένα και χρησιμοποιούνται στον παρόντα Ιστότοπο κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών ή αδειοδοτημένων δικαιούχων τους.

 

4.13. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Μπορείτε να δείτε πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου). Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται στον χρήστη/Πελάτη από τον Ιστότοπο προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία τους με τους όρους που αναγράφονται σε αυτήν.

 

4.14. Τελικές ρυθμίσεις

 

 1. Ο χρήστης δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει αυτούς τους Όρους, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.
 2. Ο χρήστης εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει αυτούς τους Όρους, εν όλω ή εν μέρει, σε: (α) θυγατρική ή συνδεδεμένη εταιρεία, (β) αγοραστή του κεφαλαίου ή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ή (γ) οποιονδήποτε διάδοχο.
 3. Αυτοί οι Όροι δεν ορίζουν ούτε υπονοούν την ύπαρξη εταιρικής σχέσης, σχέσης εργασίας, αντιπροσωπείας, πρακτορείας ή άλλης παρεμφερούς σχέσης μεταξύ του χρήστη, του HotMarket και οποιουδήποτε τρίτου.
 4. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων διαπιστωθεί ότι είναι παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, εν όλω ή εν μέρει, βάσει οποιουδήποτε νόμου, αυτή η διάταξη ή μέρος αυτής θα πρέπει στον βαθμό αυτό να θεωρείται ότι δεν αποτελεί μέρος αυτών των Όρων και η νομιμότητα, εγκυρότητα και εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων δεν επηρεάζονται. Σε αυτήν την περίπτωση, το μέρος της παράνομης, άκυρης ή μη εκτελεστής διάταξης αντικαθίσταται από μία διάταξη, ή μέρος διάταξης, που είναι νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή και έχει, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, παρόμοιο αποτέλεσμα με την προηγούμενη διάταξη ή το παράνομο, άκυρο ή μη εφαρμόσιμο μέρος της, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και τον σκοπό αυτών των Όρων.
 5. Οι παρόντες Όροι, μαζί με την Πολιτική Ακύρωσης Εντολών Αγοράς & Επιστροφών Προϊόντων, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies (συνολικά «οι Πολιτικές») και τους όρους του προτιμολογίου ή άλλου παρεμφερούς εγγράφου που αναφέρονται ανωτέρω στην παρ. 4.2 υποπ. 3 των Όρων, περιέχουν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του χρήστη/Πελάτη σε σχέση με το HotMarket και τις Συμβάσεις. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους και τις Πολιτικές με οποιονδήποτε τρόπο. Χωρίς αποδοχή των Όρων και των Πολιτικών, όπως ισχύουν κάθε φορά, οι χρήστες/Πελάτες δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τo HotMarket. Τυχόν ειδοποιήσεις τροποποίησης των παρόντων Όρων ή/και των Πολιτικών θα δημοσιεύονται επίσης στον Ιστότοπο: www.hotmarket.com.
 6. Οι παρόντες Όροι και οι Πολιτικές, καθώς και τυχόν διαφορές από την ερμηνεία και εφαρμογή των Όρων και Πολιτικών αυτών, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυσή τους ορίζονται τα δικαστήρια της πόλης της Αθήνας.

 

 1. Στοιχεία επικοινωνίας

Web page: https://hot.market/

Email: info@hotmarket.gr

Tηλ.: +30 2109342221 / 6942961501

 

 

Πολιτική Ακύρωσης Εντολών Αγοράς & Επιστροφών Προϊόντων

 

 1. Ακύρωση Εντολής Αγοράς

 

Λόγω του διαμεσολαβητικού χαρακτήρα των υπηρεσιών μας και της φύσης των Προϊόντων που διακινούνται μέσω του HotMarket, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να διακόψει την ηλεκτρονική διαδικασία ή να ακυρώσει μια Εντολή Αγοράς μόνο μέχρι πριν την εκ μέρους του κατάθεση οποιουδήποτε χρηματικού ποσού για την εν λόγω Εντολή Αγοράς.

 

 1. Επιστροφή/Αντικατάσταση Προϊόντων

 

2.1. Υπάρχει δυνατότητα επιστροφής λόγω ελαττωματικού Προϊόντος ή λόγω λάθους στην Εντολή Αγοράς που υποβάλατε (π.χ. αν ο Πελάτης παρέλαβε άλλο Προϊόν από αυτό που αφορούσε η Εντολή Αγοράς). Τα εν λόγω Προϊόντα επιστρέφονται στον αντίστοιχο Προμηθευτή, τον οποίον βαρύνει η όλη δαπάνη επιστροφής και κάθε ζημία που τυχόν απορρέει από τη συγκεκριμένη αιτία.

 

2.2. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Προϊόντα είναι προϊόντα μαναβικής ή/και ψυγείου, στην περίπτωση που ο Πελάτης λάβει Προϊόν με χαρακτηριστικά διαφορετικά από αυτό του προτιμολογίου θα πρέπει να ενημερώσει το HotMarket αμέσως και, να μην παραλάβει το προϊόν, ώστε το HotMarket να επικοινωνήσει με τον Πελάτη και να διερευνήσει είτε την αντικατάσταση της ελαττωματικής ποσότητας ή την επιστροφή τού χρηματικού ποσού που καταβλήθηκε εκ μέρους  του Πελάτη για την αγορά της. Σε περίπτωση που επιστραφούν χρήματα μέσω τρίτου παρόχου πληρωμών, ενδέχεται ο Πελάτης να επιβαρυνθεί με τυχόν προμήθεια που θα χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος, βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία δεν ευθύνεται το HotMarket.

 

2.3. Η διαδικασία επιστροφής είναι η εξής: Ο Πελάτης επικοινωνεί με το HotMarket στο info@hotmarket.gr ή στα τηλέφωνα 2109342221 / 6942961501, για να διευκρινίσουμε τις λεπτομέρειες της επιστροφής. Είναι απαραίτητο να μας στείλετε φωτογραφία του Προϊόντος στο info@hotmarket.gr, ώστε να έχουμε καλύτερη εικόνα στην επικοινωνία μας μαζί σας και να επιβεβαιώσουμε την αποδοχή της επιστροφής. Κατά την επικοινωνία θα πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό της Εντολής Αγοράς ή του προτιμολογίου ή άλλου παρεμφερούς εγγράφου που αναφέρεται ανωτέρω στην παρ. 4.2 υποπ. 3 των παρόντων Όρων, ή του σχετικού φορολογικού στοιχείου και τον κωδικό του Προϊόντος.

 

 

 1. Σχετικά με τη μη ευθύνη του HotMarket και τη μη παροχή εγγυήσεων

 

3.1. Το HotMarket στο πλαίσιο των υπηρεσιών διαμεσολάβησης που παρέχονται από την Εταιρεία μέσω της πλατφόρμας για τη διακίνηση των Προϊόντων των Προμηθευτών σε Πελάτες, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση Εντολών Αγοράς (παραγγελιών), από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους για οποιαδήποτε αιτία.

 

3.2. Το HotMarket δεν εγγυάται τα προσδιοριστικά χαρακτηριστικά, στοιχεία και ιδιότητες των Προϊόντων που προβάλλονται στην πλατφόρμα ούτε και τη διαθεσιμότητά τους, αλλά, με βάση τα στοιχεία που δηλώνει και διαθέτει στο HotMarket ο κατά περίπτωση Προμηθευτής, επικαιροποιεί όλα τα ανωτέρω με τον Προμηθευτή και με βάση τις δηλώσεις του εν λόγω Προμηθευτή ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο Πελάτη πριν την επιβεβαίωση μιας Εντολής Αγοράς, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

 

3.3. Τι HotMarket παρέχει το όλο περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονομασίες, φωτογραφίες, απεικονίσεις κ.α.), τα Προϊόντα και τις υπηρεσίες μας που διατίθενται μέσω του Ιστοτόπου «όπως ακριβώς έχουν» και η Εταιρεία δεν προβαίνει σε καμία εγγύηση ή δήλωση είτε ρητή είτε σιωπηρή, σε σχέση με τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς σιωπηρών εγγυήσεων ή ιδιοτήτων πληρότητας, ακρίβειας, ικανοποιητικής ποιότητας και/ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

 

3.4. Σε καμία περίπτωση το HotMarket δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (θετική, αποθετική ή άλλη) που τυχόν θα υποστεί χρήστης ή Πελάτης του HotMarket ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του Ιστοτόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και Προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε Προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

 

 

Πολιτική Cookies

 

Το HotMarket χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης των επισκεπτών και την παροχή διαφόρων υπηρεσιών. Η παρούσα σελίδα περιλαμβάνει τις παρακάτω αναλυτικές πληροφορίες για τα cookies:

 • Τι είναι τα cookies και για ποιο λόγο υπάρχουν
 • Ποια είδη cookies και πως χρησιμοποιούνται στο HotMarket
 • Απενεργοποίηση cookies στον περιηγητή σας (browser)
 • Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τα cookies

 

Αν δεν βρείτε παρακάτω τις πληροφορίες που θέλετε για τα cookies, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας. Θα χαρούμε να σας απαντήσουμε.

 

Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα τον περιηγητή σας (browser). Αν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά την περιήγησή σας στο HotMarket.

 

 1. Τι είναι τα cookies και για ποιον λόγο υπάρχουν

 

Τα  cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από τον περιηγητή σας (π.χ. Chrome, Safari, Firefox κ.λπ.) στον υπολογιστή, στο tablet, το κινητό τηλέφωνο και γενικά στη συσκευή με την οποία επισκέπτεστε την εκάστοτε ιστοσελίδα.

 

Κάθε cookie περιέχει πληροφορίες, όπως συνήθως το όνομα του ιστοτόπου από τον οποίο προέρχεται, τη «διάρκεια ζωής» του (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει στη συσκευή σας), και μια τιμή, που είναι συνήθως ένας αριθμός. Ουσιαστικά, τα cookies επιτρέπουν στους ιστοτόπους να αποθηκεύουν διάφορες ανώνυμες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τις προτιμήσεις του επισκέπτη ή αν έχει επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπο.

 

Στις ιστοσελίδες του HotMarket χρησιμοποιούνται cookies για ευκολότερη πλοήγηση των χρηστών, για να τον προσαρμόσουμε καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας και να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητά του. Για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης επισκέπτεται μια ιστοσελίδα του HotMarket με ανοικτά σχόλια, ένα cookie βοηθά στη σύνδεσή του με τη φόρμα υποβολής σχολίων.

 

Επιπλέον, τα cookies χρησιμοποιούνται για σύνταξη ανώνυμων στατιστικών επισκεψιμότητας, αλλά και για να γνωρίζουμε πώς ανακαλύψατε το HotMarket. Αυτές οι στατιστικές μάς βοηθούν να αντιληφθούμε πώς χρησιμοποιείτε το HotMarket, ώστε να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό του.

 

Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τα cookies. Τα cookies αποθηκεύονται αποκλειστικά στη δική σας συσκευή (υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο).

 

 1. Ποια είδη cookies και πώς χρησιμοποιούνται στο HotMarket

 

Όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα του HotMarket, μπορεί να δημιουργηθούν στη συσκευή σας τα παρακάτω είδη cookies.

 • Cookies για βελτίωση της απόδοσης του HotMarket.
 • Cookies για ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας.
 • Cookies για λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics.
 • Cookies διαφημίσεων.
 • Άλλα cookies από τρίτους.

 

Στη συνέχεια, παραθέτουμε αναλυτικές πληροφορίες για το κάθε ένα από αυτά τα είδη cookies.

 

 1. Cookies για βελτίωση της απόδοσης του HotMarket

Αυτό το είδος cookies χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά τα εργαλεία που παρέχει το HotMarket. Για παράδειγμα:

 • Καταγραφή εάν έχετε ενεργή την λειτουργία της Javascript στον περιηγητή σας.
 • Αυτόματη επανασύνδεση με τη φόρμα σχολίων, εάν είχατε συνδεθεί σε προηγούμενη επίσκεψή σας.
 • Με ποια ταξινόμηση θέλετε να εμφανίζονται τα σχόλια.
 • Ένταση ήχου κατά την αναπαραγωγή ήχου/βίντεο.

 

 1. Cookies για ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες του HotMarket παράγονται ανώνυμα cookies για συλλογή στατιστικών επισκεψιμότητας. Τα cookies αυτά παράγονται από τρίτους Συνεργάτες και Προμηθευτές Τεχνολογίας (όπως το Google Analytics) και χρησιμοποιούνται ώστε να γνωρίζουμε:

 • Aν έχετε επισκεφτεί το HotMarket στον παρελθόν.
 • Πόσους μοναδικούς επισκέπτες έχουμε και πόσο συχνά επισκέπτονται το HotMarket.
 • Τις προβολές κάθε μεμονωμένης ιστοσελίδας και των αναρτήσεών μας.
 • Τις πηγές επισκεψιμότητας, δηλαδή αν οι χρήστες μάς επισκέπτονται από παραπομπές σε άλλους ιστοτόπους, κοινωνικά δίκτυα, διαφημιστικές καμπάνιες, μηχανές αναζήτησης (Google, Bing) ή έρχονται απευθείας στο HotMarket.

iii. Λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics

To HotMarket έχει ενεργοποιήσει στην υπηρεσία Google Analytics, που μας παρέχει ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας, τις ακόλουθες λειτουργίες διαφήμισης:

 • Επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics.
 • Αναφορές προβολών στο Δίκτυο εμφάνισης Google.
 • Αναφορές για συγκεντρωτικά ανώνυμα δημογραφικά στοιχεία και ενδιαφέροντα, όπως ηλικία και φύλο προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα ποιοι είναι οι επισκέπτες μας.
 • Ενσωματωμένες υπηρεσίες που απαιτούν από το Google Analytics να συλλέγει δεδομένα μέσω cookie διαφήμισης και ανώνυμων αναγνωριστικών.

Αυτές οι λειτουργίες, επιτρέπουν στο Google Analytics να συλλέγει δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητά σας μέσω των cookie διαφήμισης Google (https://policies.google.com/technologies/types) και των ανώνυμων αναγνωριστικών (https://policies.google.com/privacy/key-terms#toc-terms-identifier), επιπλέον των στοιχείων που συλλέγονται μέσω της βασικής εφαρμογής του Google Analytics.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε την προσωπική ταυτοποίησή σας.

 

Εξαίρεση από τις λειτουργίες διαφήμισης Google Analytics

Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics. Δείτε τις διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης από τις λειτουργίες διαφήμισης Google Analytics για τον περιηγητή σας εδώ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

 1. Cookies διαφημίσεων

Τα cookies αυτά επιτρέπουν να γνωρίζουμε (εμείς ή συνεργαζόμενες με εμάς διαφημιστικές εταιρείες) αν έχετε δει μια διαφήμιση ή ένα είδος διαφήμισης και πόσος χρόνος έχει παρέλθει από τότε. Συνήθως, αυτά τα cookies τίθενται στη συσκευή σας από τρίτους (third-party) για πιο ακριβή προσδιορισμό των διαφημίσεων που βλέπετε (διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος). Για παράδειγμα, αν επισκεφτείτε μια ιστοσελίδα για ταξίδια μπορεί κάποιος συνεργάτης μας να αξιοποιήσει αυτήν την πληροφορία για να σας προβάλει διαφημίσεις για διακοπές. Οι διαφημίσεις που προβάλλονται στις ιστοσελίδες μας παρέχονται από τρίτους Συνεργάτες και Προμηθευτές Τεχνολογίας (third-party) με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Κάποιες από αυτές τις εταιρείες παράγουν τα δικά τους ανώνυμα cookies για να γνωρίζουν πόσοι χρήστες είδαν τη διαφήμισή τους και πόσες φορές. Οι εταιρείες αυτές έχουν δικές τους Πολιτικές για Cookies και ξεχωριστές Πολιτικές Απορρήτου και το HotMarket δεν έχει κανένα απολύτως έλεγχο στα cookies τους. Για παράδειγμα, για τις διαφημίσεις του Google και τον τρόπο χρήσης των cookies από την Google θα βρείτε την Πολιτική Χρήσης εδώ: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=el και την Πολιτική Απορρήτου εδώ: https://policies.google.com/privacy?hl=el

Εξαίρεση από τα cookies διαφημίσεων

Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να διαχειριστείτε τις διαφημίσεις Google που βλέπετε στο HotMarket, αλλά και σε άλλους ιστοτόπους, από τη σελίδα Ρυθμίσεις Διαφημίσεων της Google:

https://adssettings.google.com?hl=el

Στην ίδια σελίδα μπορείτε αν το επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος (εξατομικευμένες διαφημίσεις ή συμπεριφορικές διαφημίσεις).

Εάν ένας χρήστης εξαιρεθεί από την εξατομίκευση διαφημίσεων χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων της Google, δεν θα λαμβάνει πλέον εξατομικευμένες διαφημίσεις από την Google.

Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τα cookies πολλών εταιρειών που χρησιμοποιούνται για τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο στη σελίδα Choices (http://www.aboutads.info/choices) που αφορά τις ΗΠΑ ή την ιστοσελίδα Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices) που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

 1. Cookies από τρίτους (“third-party cookies”)

Κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες του HotMarket, τρίτοι οργανισμοί και εταιρείες μπορεί να παράγουν τα δικά τους ανώνυμα cookies για να ελέγχουν τη λειτουργία των εφαρμογής τους και να τις εξατομικεύουν για εσάς. Για παράδειγμα, κατά την περιήγησή σας στο HotMarket, αν μοιραστείτε μια ανάρτησή μας στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που προσφέρουμε (π.χ. Facebook), τότε αυτές οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης παράγουν cookies για να θυμούνται τη σύνδεσή σας με αυτές αλλά και να καταμετρήσουν την ενέργειά σας.

 

Λόγω της φύσης των cookies, το HotMarket δεν έχει κανέναν έλεγχο ή πρόσβαση σε αυτά τα cookies από τρίτους. Αυτές οι τρίτες εταιρείες και οργανισμοί έχουν δικές τους Πολιτικές για Cookies και Ιδιωτικότητα. Για παράδειγμα, για τα third party cookies του Facebook θα βρείτε την Πολιτική Χρήσης εδώ: http://www.facebook.com/help/cookies

 

Επίσης, κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες του HotMarket ενδέχεται να δημιουργηθούν cookies από λογισμικό Flash ή άλλο παρεμφερές λογισμικό. Αυτό το λογισμικό είναι συνήθως εγκαταστημένο στον περιηγητή σας ως επέκταση και χρησιμοποιείται για την προβολή κινούμενων γραφικών ή βίντεο. Γι’ αυτό το λόγο ενδέχεται να εγκατασταθούν cookies με τη χρήση της εφαρμογής Flash, ή άλλης παρεμφερούς, στον περιηγητή σας. Μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies της εταιρείας Adobe που κατασκευάζει το πρόγραμμα Flash στην ιστοσελίδα: http://www.adobe.com/eeurope/privacy/cookies.html και σας προτρέπουμε να αναζητήσετε την αντίστοιχη Πολιτική κάθε άλλου παρεμφερούς λογισμικού δημιουργίας cookies κατά την περιήγησή σας στο HotMarket.

 1. Απενεργοποίηση cookies στον περιηγητή σας (browser)

 

Συνήθως, οι περιηγητές ιστοσελίδων (browsers) είναι ρυθμισμένοι ώστε να αποδέχονται όλα τα cookies. Αν το επιθυμείτε, είναι εφικτό να ρυθμίσετε τον δικό σας περιηγητή να μην δέχεται cookies από έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, να ειδοποιείστε όταν αποθηκεύει cookies ή να μην δέχεται καθόλου cookies.

Ωστόσο, αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies για τις ιστοσελίδες του HotMarket, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε σωστά όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται σε αυτόν. Για παράδειγμα, η υπηρεσία σχολιασμού δεν θα μπορεί να γνωρίζει αν έχετε συνδεθεί και, επομένως, ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε σχόλια.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις cookies στους διάφορους περιηγητές, μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι οι παρακάτω σύνδεσμοι. Εναλλακτικά κάντε κλικ στην επιλογή “Βοήθεια” του περιηγητή σας ή ανατρέξτε στις πληροφορίες του συγκεκριμένου προγράμματος.

 

 1. Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τα cookies

 

 

 1. Αναθεώρηση Δήλωσης

 

Η παρούσα Πολιτική ισχύει από την Ημερομηνία Ενημέρωσης που εκτίθεται παρακάτω. Ενδέχεται να επικαιροποιούμε αυτήν την Πολιτική από καιρό σε καιρό για να αντανακλά τυχόν αλλαγές στις υπηρεσίες μας ή για άλλους νομικούς και ρυθμιστικούς λόγους. Εάν προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές στην Πολιτική μας, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιεύοντας την αναθεωρημένη Πολιτική σε αυτήν εδώ την ιστοσελίδα.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Η εταιρεία «HOT.MARKET E-COMMERCE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία» ή «εμείς») λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών του ιστοτόπου της www.hotmarket.com και κάθε φερώνυμης εφαρμογής ειδικού λογισμικού (στο εξής συνολικά «το HotMarket») και αναλαμβάνει να συμμορφώνεται πλήρως με τον ισχύοντα νόμο (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 –στο εξής «GDPR»), τον ν. 4624/2019 και την οικεία ελληνική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

Το παρόν έγγραφο («Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων») παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από την Εταιρεία μέσω του HotMarket και αποτελεί «ενημερωτική ανακοίνωση προς τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα» σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 13 του GDPR. Συνηθισμένες ειδοποιήσεις πληροφοριών απορρήτου συνήθως δημοσιεύονται στις ενότητες του HotMarket, όπου συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, και σε κάθε περίπτωση  αυτές συμπληρώνονται από αυτήν την πολιτική απορρήτου.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η εταιρεία «HOT.MARKET E-COMMERCE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 189, Τ.Κ. 171 21, e-mail: info@hotmarket.gr, τηλ.: +30 2109342221 / 6942961501

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@hotmarket.com.

 

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

 

Τα παρακάτω δεδομένα μπορούν να επεξεργαστούν:

(1)        Τα συνηθισμένα προσωπικά δεδομένα που μπορείτε να παρέχετε όταν αλληλεπιδράτε με τις λειτουργίες του HotMarket, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων του προγράμματος περιήγησης ή των αιτημάτων χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται στο HotMarket (π.χ. εγγραφή σε αποκλειστικούς τομείς, υποβολή υλικού, διαγωνισμούς και άλλες πρωτοβουλίες που ενδέχεται να υπάρχουν στο HotMarket, αιτήσεις για πληροφορίες και αναφορές που υποβάλλονται επίσης μέσω εντύπων επικοινωνίας κ.λπ.) καθώς και δεδομένα που συλλέγονται από cookies, όπως καθορίζονται στην Πολιτική Cookies.

(2)        Ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως π.χ. αυτές που τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις (άρθρο 9 του GDPR). Στην περίπτωση αυτή, η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεση του χρήστη, τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών, την εκπλήρωση νομικών ή κανονιστικών υποχρεώσεων ή συμβατικών ή προ συμβατικών υποχρεώσεων που αφορούν την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας και τη σωστή χρήση τους). Εν πάση περίπτωσή, η νομική βάση για την επεξεργασία συγκεκριμένων κατηγοριών δεδομένων είναι το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία α) και θ) του GDPR.

 

Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

 

Με τη συγκατάθεσή σας, η Εταιρεία μπορεί να επεξεργαστεί τα συνηθισμένα προσωπικά σας δεδομένα για να σας επιτρέψει να επωφεληθείτε από τις διαθέσιμες υπηρεσίες και λειτουργίες και να βελτιστοποιήσετε την απόδοσή τους, να εκτελέσετε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της, να διαχειριστείτε αιτήματα και αναφορές που λαμβάνει μέσω του Ιστοτόπου, οποιεσδήποτε περιοχές και πρωτοβουλίες περιορισμένης πρόσβασης (π.χ. διαγωνισμοί) που ενδέχεται να υπάρχουν στον Ιστότοπο σύμφωνα με το Άρθρο 6.1.α του GDPR. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από νόμους και δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νομική βάση για την επεξεργασία για τον σκοπό αυτόν είναι το άρθρο 6.1. (γ) του GDPR.

 

Επιπλέον, με την προαιρετική συγκατάθεσή σας, τα συνηθισμένα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για θεσμικές επικοινωνίες (συμπεριλαμβανομένων των ενημερωτικών δελτίων) ή διαφημιστικών δραστηριοτήτων (μάρκετινγκ), δηλαδή την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή/και εμπορικών επικοινωνιών που αφορούν τις υπηρεσίες του HotMarket στα στοιχεία επικοινωνίας μέθοδοι ή/και μέθοδοι επικοινωνίας (π.χ. ταχυδρομείο με έγχαρτη επιστολή, τηλεφωνικές κλήσεις με χειριστή κ.λπ.) ή αυτόματα μέσα (π.χ. επικοινωνίες μέσω Internet, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηνύματα κειμένου, εφαρμογές για κινητές συσκευές όπως smartphones και tablet, λογαριασμούς π.χ. Facebook ή Twitter, κ.λπ.). Η νομική βάση της επεξεργασίας για τον σκοπό αυτό είναι το άρθρο 6.1. (α) του GDPR.

 

Τέλος, η Εταιρεία μπορεί να επεξεργαστεί τα συνηθισμένα και ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα για να προστατεύσει τα δικαιώματά της σε δικαστικές διαδικασίες (άρθρα 6.1 (στ).

 

Όλα τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτόματα και ηλεκτρονικά μέσα κατάλληλα για την πλήρη ασφάλεια και εμπιστευτικότητα.

 

Απαραίτητη επεξεργασία και προαιρετική επεξεργασία

 

Οι φόρμες επικοινωνίας που πρέπει να συμπληρωθούν στο HotMarket απαιτούν την παροχή προσωπικών δεδομένων, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για τη διαχείριση των επικοινωνιών και των αιτημάτων σας. Αυτά τα δεδομένα επισημαίνονται με έναν αστερίσκο [*]. Αν δεν επιθυμείτε να τα γνωστοποιήσετε δεν θα μπορέσουμε να χειριστούμε την επικοινωνία/αίτησή σας.

 

Αντιστρόφως, οι φόρμες επικοινωνίας μπορούν επίσης να παρέχουν τη δυνατότητα γνωστοποίησης προσωπικών σας δεδομένων που δεν είναι απολύτως απαραίτητα για τη διαχείριση της επικοινωνίας και των αιτημάτων σας. Η παροχή τέτοιων δεδομένων είναι προαιρετική και η παράλειψή τους δεν έχει καμία συνέπεια.

 

Δεδομένα περιήγησης

 

Εάν επισκέπτεστε απλώς το HotMarket (δηλ. χωρίς να στέλνετε επικοινωνίες ή χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες υπηρεσίες/λειτουργίες), η επεξεργασία των δεδομένων σας περιορίζεται στα δεδομένα περιήγησης, δηλαδή τα δεδομένα των οποίων η μετάδοση στο HotMarket είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των υπολογιστών να λειτουργήσει τον δικτυακό τόπο και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει, για παράδειγμα, διευθύνσεις IP ή τομέα ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιούνται για την επίσκεψη στο HotMarket και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με το HotMarket. Η Εταιρεία συλλέγει αυτά και άλλα δεδομένα (όπως για παράδειγμα τον αριθμό των επισκέψεων και τον χρόνο που αφιερώνεται αντιστοίχως στο HotMarket) μόνο για στατιστικούς σκοπούς και σε ανώνυμη μορφή, προκειμένου να παρακολουθεί τη λειτουργία του HotMarket και να βελτιώνει την απόδοσή του. Αυτά τα δεδομένα δεν συλλέγονται για να συνδέονται με άλλες πληροφορίες που αφορούν ή για την αναγνώριση των χρηστών, παρόλα αυτά, οι πληροφορίες αυτές, από την ίδια τους τη φύση, μπορούν να επιτρέψουν στην Εταιρεία να εντοπίσει τους χρήστες μέσω της επεξεργασίας και της σύνδεσης με δεδομένα που κατέχονται από τρίτους. Τα δεδομένα περιήγησης διαγράφονται συνήθως μετά από επεξεργασία σε ανώνυμη μορφή, αλλά μπορούν να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την ανίχνευση και τον εντοπισμό των δραστών οποιωνδήποτε αδικημάτων υπολογιστή που διαπράττονται εις βάρος του δικτυακού μας τόπου ή της χρήσης αυτού. Με την επιφύλαξη αυτής της δυνατότητας και των διατάξεων της Πολιτικής Cookies, τα δεδομένα περιήγησης που περιγράφονται παραπάνω αποθηκεύονται μόνο προσωρινά, σύμφωνα με τον νόμο.

 

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστοτόπους

 

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει μόνο για το HotMarkets, όπως ορίζεται παραπάνω. Παρόλο που το HotMarket ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους (γνωστούς ως ιστοτόπους τρίτων), ενημερώνεστε ότι η Εταιρεία μας δεν προσπελαύνει ούτε ελέγχει τα cookies των διαδικτυακών φάρων ή άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης χρηστών που ενδέχεται να είναι ενεργές σε αυτά τα τρίτα μέρη, τις ιστοσελίδες, τα περιεχόμενα και τα υλικά που δημοσιεύονται σε αυτά ή τις μεθόδους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για τον λόγο αυτόν, η Εταιρεία μας απορρίπτει ρητά οποιαδήποτε ευθύνη για τέτοια θέματα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επαληθεύετε τις πολιτικές απορρήτου τέτοιων ιστοτόπων τρίτων μερών και να συλλέγετε πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Πώς αποθηκεύουμε δεδομένα και για πόσο καιρό

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5.1 (γ) του GDPR, οι υπολογιστές και τα προγράμματα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία δημιουργούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η χρήση προσωπικών και αναγνωριστικών δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική, αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την επίτευξη των πραγματικών σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν και σε κάθε περίπτωση το κριτήριο καθορισμού της περιόδου διατήρησης δεδομένων βασίζεται στη συμμόρφωση με τους όρους που καθορίζονται από τους ισχύοντες νόμους, από τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.

 

Πώς εξασφαλίζουμε την ασφάλεια και την ποιότητα των προσωπικών σας δεδομένων

 

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του χρήστη και να τηρεί τις διατάξεις περί ασφαλείας που προβλέπει ο νόμος για την αποφυγή απώλειας δεδομένων, παράνομων ή παράνομων χρήσεων δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα, με ιδιαίτερη, αλλά όχι αποκλειστική, αναφορά στα άρθρα 25-32 της GDPR. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί πολλούς τύπους προηγμένων τεχνολογιών και διαδικασιών ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, π.χ. τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές που βρίσκονται σε χώρους με προστατευμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση. Ο χρήστης μπορεί να βοηθήσει την Εταιρεία να ενημερώσει και να διορθώσει τα προσωπικά δεδομένα της, κοινοποιώντας οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσης, τα προσόντα, τις πληροφορίες επικοινωνίας κ.λπ.

 

Άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα

 

Τα άτομα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες εξουσιοδοτούνται να επεξεργάζονται τα δεδομένα του χρήστη: τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, προσωπικό ΤΠ, καθώς και άλλα μέλη του προσωπικού που απαιτούν επεξεργασία των δεδομένων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 

Τα δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν επίσης σε χώρες εκτός της ΕΕ («Τρίτες Χώρες») για τους ίδιους σκοπούς και/ή για διοικητικούς και λογιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) και την αιτιολογική σκέψη 48 του GDPR. Επιπροσθέτως, τα δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν, επίσης σε Τρίτες Χώρες, σε: (i) θεσμικά όργανα, αρχές, δημόσιους φορείς για τους θεσμικούς τους σκοπούς, (ii) επαγγελματίες, ανεξάρτητους συμβούλους – που εργάζονται μεμονωμένα ή σε συνεργασίες – και άλλους τρίτους και παρόχους που παρέχουν στην Εταιρεία εμπορικές, επαγγελματικές ή τεχνικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του HotMarket (π.χ. παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και Cloud Computing) και για την υποστήριξη της Εταιρείας με την παροχή των υπηρεσιών που της ζητούνται από εσάς, (iii) τρίτα μέρη σε περίπτωση συγχωνεύσεων, εξαγορών, μεταβιβάσεων επιχειρήσεων ή υποκαταστημάτων τους, ελέγχων ή άλλων έκτακτων πράξεων. Οι αναφερόμενοι παραλήπτες λαμβάνουν μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για τις αντίστοιχες λειτουργίες τους και αναλαμβάνουν δεόντως την επεξεργασία τους μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Τα Δεδομένα μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν στους άλλους νόμιμους παραλήπτες που προσδιορίζονται κατά καιρούς από τους ισχύοντες νόμους. Με εξαίρεση τα προαναφερθέντα, τα Δεδομένα σας δεν θα μοιράζονται με τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που δεν εκτελούν καθήκοντα εμπορικού, επαγγελματικού ή τεχνικού χαρακτήρα για τον υπεύθυνο επεξεργασίας και δεν θα διαδίδονται. Τα μέρη που λαμβάνουν τα δεδομένα εκτελούν επεξεργασία ως ελεγκτής δεδομένων, επεξεργαστής ή πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ανάλογα με την περίπτωση, για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων.

 

Όσον αφορά οποιαδήποτε μεταφορά δεδομένων εκτός της ΕΕ, ακόμη και σε χώρες των οποίων οι νόμοι δεν εγγυώνται το ίδιο επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής των προσωπικών δεδομένων με αυτό που παρέχεται από το δίκαιο της ΕΕ, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ενημερώνει ότι η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις μεθόδους που επιτρέπονται από το GDPR, όπως για παράδειγμα με βάση τη συγκατάθεση του χρήστη, με βάση τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιλέγοντας μέρη που συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα για την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων (π.χ. ΕΕ-ΗΠΑ Privacy Shield) ή που δραστηριοποιούνται σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Τα δικαιώματά σας

 

Μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που παρέχονται από τα άρθρα 15-22 του GDPR, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος επιβεβαίωσης της ύπαρξης προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς, να ελέγξετε το περιεχόμενό τους, την προέλευση, την ορθότητα, την τοποθεσία τους (επίσης σε σχέση με οποιαδήποτε Τρίτες Χώρες), να ζητήσετε αντίγραφο, να ζητήσετε διόρθωση και σε περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο, να περιορίσετε την επεξεργασία, να διαγράψετε, να αντιταχθείτε σε δραστηριότητες άμεσης επαφής, να αντιταχθείτε στο άμεσο μάρκετινγκ (περιορίζονται επίσης σε συγκεκριμένα μέσα επικοινωνίας). Ομοίως, μπορείτε πάντα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και/ή να διατυπώσετε παρατηρήσεις σε συγκεκριμένα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που θεωρείτε εσφαλμένα ή αδικαιολόγητα από τη σχέση σας με την Εταιρεία ή να καταθέσετε μια καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο της Εταιρείας μας στις διευθύνσεις και όπως εμφανίζεται παραπάνω για να κάνετε οποιαδήποτε αιτήματα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία, να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας και να λάβετε έναν ενημερωμένο κατάλογο των μερών που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας. Επίσης, δικαιούστε να επικοινωνήσετε και να καταθέσετε μια καταγγελία στην αρμόδια αρχή, στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα +30 210 6475600, e-mail επικοινωνίας contact@dpa.gr), αν και η δική μας παρότρυνση είναι να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας, ώστε να προσπαθήσουμε να σας δώσουμε τη λύση εμείς.

Αναθεώρηση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτικής

 

Η παρούσα Πολιτική υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση. Τυχόν αλλαγές θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση του HotMarket μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.